เกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมา

หลังจากที่มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2524 ต่อมาอีกประมาณ 10 ปีกว่าประธานมูลนิธิฯ พลตำรวจเอก เภา สารสิน จึงมีแนวคิดที่จะขยายภารกิจหน้าที่ของมูลนิธิฯ ให้กว้างขวางออกไปนอกเหนือจากการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และ ครอบครัวที่ประสบอันตรายจากการดำเนินงานการปราบปรามยาเสพติด และการให้งบประมาณสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจหลักในขณะนั้น

โดยได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านตะวันใหม่ขึ้นที่ ตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก คุณปิ่นทอง ศาลยาชีวิน จำนวน 88 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูและการพัฒนาสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการ ติดยาเสพติดซึ่งได้รับการบำบัดรักษาเบื้องต้นแล้ว และได้ดำเนินการตั้งแต่ เมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ในระยะแรกบ้านตะวันใหม่ มุ่งเน้น การดำเนินการแก้ไขไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการติดยาเสพติด โดยใช้แนวคิดชุมชนบำบัด ( Community Therapy ) เพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคมเป็นทรัพยากรที่มี คุณภาพของประเทศชาติต่อไป แต่ต่อมา

มูลนิธิฯ พิจารณาเห็นว่าการที่บ้านตะวันใหม่เปิดให้บริการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาติดยาเสพติดเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็น การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น มูลนิธิฯ จึงได้ปรับนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการใหม่โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปที่การดำเนินการป้องกันปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ ยาเสพติด ซึ่งมูลนิธิฯคิดว่าน่าจะทำให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โดยบ้านตะวันใหม่ได้นำเอาแนวคิดทักษะ ชีวิต ( Life Skills )มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้มีร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ สมบูรณ์ สามารถเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับตัวเองได้ และในขณะเดียวกันก็ให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคล ด้วยมีคุณภาพที่ดี และเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ ต่อไป