โครงการ

โครงการฝึกอาชีพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีวิชาชีพติดตัวและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปประกอดวิชาชีพได้ในอนาคต
 • การปลูกผัก เด็กๆ จะปลูกผักพื้นที่ว่างหลังบ้านเพื่อเป็นการสอนเพื่อเป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นโครงการปลูกผักนี้ก็จะช่วยให้บ้านตะวันใหม่นั้นประหยัดงบประมาณได้ในส่วนหนึ่ง เป็นการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อนำเอาไปใช้ในอนาคตได้อีกทั้งการรับประทานผักที่เราปลูกเองนั้นมีความปลอดภัย

           
               

 • การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ทั้งลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา

       

 • เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

   

 • การเพาะถั่วงอก

     

 • การเพาะเห็ด

           

 • ช่างตัดผม

         

 • เดคูพาจ