โครงการ

โครงการป้องกันยาเสพติด

ในสังคมปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มูลนิธิฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดยาเสพติด โดยจัดทำโครงการ เข้าค่าย ป้องกัน ยาเสพติด