โครงการ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

เนื่องจากบ้านตะวันใหม่มีเด็กรวมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชายและหญิง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในการสอดแทรกคุณธรรม ในแต่ละเดือน บ้านตะวันใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาอบรมด้านหลักธรรมทางศาสนา เชิญอาจารย์มาอบรมด้านพฤติกรรม จริยธรรม ความรู้ ข้อคิดต่าง ๆ จัดให้มีกิจกรรมทุกวันสำคัญต่าง ๆ และ ได้ให้เด็ก บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กหล่อหลอมจิตใจในทางธรรม