โครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนบ้านตะวันใหม่

บ้านตะวันใหม่ตั้งอยู่ห่างไกลสถานพยาบาล การรักษาพยาบาลอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บ้านตะวันใหม่เห็นความสำคัญด้านสุขภาพของเด็กให้มีความแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ต้องรักษาเด็กในเบื้องต้น หากรักษาไม่ได้ก็ส่งไปอนามัยไกล้บ้าน และหากอนามัยรักษาไม่ได้ก็ส่งต่อไปโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพของเด็กบ้านตะวันใหม่อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความเมตตาจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ทุกๆ 3 เดือน