โครงการ

โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์และสามารถทำให้ได้และสามารถนำเอาไปใส่แปลงผักให้เจริญงอกงามแทนการใช้สารเคมี โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและอปกรณ์จากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคตลอดทั้งปี