โครงการ

โครงการแคมป์กีฬา ดนตรี ศิลปศึกษา

เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ด้านศิลปะ และกีฬา โดยส่งเด็กเข้ารับการฝึกอบรม ณ สโมสรธนาคารกสิกรไทย เดือน กรกฎาคม-กันยายน
(วันเสาร์-อาทิตย์) ของทุกปี