เกี่ยวกับมูลินิธิ

คณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารงาน มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

รายนามคณะกรรมการ

1. พล.อ.อ.กำธน   สินธวานนท์   ประธานกิตติมศักดิ์
2. นางสิริฉัตร   อรรถเวทยวรวุฒิ   ที่ปรึกษากรรมการ
3. นายกลินท์   สารสิน   ประธานกรรมการ
4. นายโชติ   โสภณพนิช   รองประธานกรรมการ
5. นายสุนทร   อรุณานนท์ชัย   รองประธานกรรมการ
6. พล.ต.อ.ชวลิต   ยอดมณี   กรรมการ
7. นายโพธิพงษ์   ล่ำซำ   กรรมการ
8. นายสุทัศน์   เตชะวิบูลย์   กรรมการ
9. นายพงศ์เดช   รัฐพงศ์ปกรณ์   กรรมการ
10. นายธนพิชญ์   มูลพฤกษ์   กรรมการ
11. พล.ต.อ.วัชรพล   ประสารราชกิจ   กรรมการ
12. ดร.ประสาน   ภิรัชบุรี   กรรมการ
13. นายสินชัย   งามวงศ์มาศ   กรรมการ
14. ดร.วัลลภ   กิ่งชาญศิลป์   กรรมการ
15. พล.ต.ต.ชินภัทร   สารสิน   กรรมการ
16. นายกนิษฐ์   สารสิน   กรรมการ
17. นายสาระ   ล่ำซำ   กรรมการ
18. นายสาโรช   ชยาวิวัฒน์กุล   กรรมการ
19. นายจีรพันธ์   อัศวะธนกุล   กรรมการ
20. นายอานนท์   เจริญรุ่งเรือง   กรรมการ
21. นายไบรอันลินด์เซ   มาร์การ์   กรรมการ
22. ม.ล.อารยา   สิโรดม   กรรมการ
23. นางชลลดา   เพ็ชรวิภาต   กรรมการเลขานุการ


รายนามคณะกรรมการบริหาร

1. นายกลินท์   สารสิน   ประธานกรรมการ
2. นางสิริฉัตร   อรรถเวทยวรวุฒิ   ที่ปรึกษากรรมการ
3. นายธนพิชญ์   มูลพฤกษ์   กรรมการบริหาร
4. พล.ต.อ.วัชรพล   ประสารราชกิจ   กรรมการบริหาร
5. ดร.ประสาน   ภิรัชบุรี   กรรมการบริหาร
6. ดร.วัลลภ   กิ่งชาญศิลป์   กรรมการบริหาร
7. นายกนิษฐ์   สารสิน   กรรมการบริหาร
8. นายสาโรช   ชยาวิวัฒน์กุล   กรรมการบริหาร
9. นายสาระ   ล่ำซำ   กรรมการบริหาร
10. นายจีรพันธ์   อัศวะธนกุล   กรรมการบริหาร
11. นายอานนท์   เจริญรุ่งเรือง   กรรมการบริหาร
12. ม.ล.อารยา   สิโรดม   กรรมการบริหาร
13. นางชลลดา   เพ็ชรวิภาต   กรรมการบริหารและเลขานุการ