โครงการ

ส่งเสริมการศึกษาทายาทเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ส่งผลให้ขาดผู้นำในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีขวัญกำลังใจ มูลนิธิฯ จึงได้ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ต่อเนื่องทุกปีตลอดมา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตามความเป็นจริง ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์)

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีทายาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความอุปการะ จำนวน 42 ราย ซึ่งในปี 2565 มูลนิธิฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาทายาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท และมีทายาทสำเร็จการศึกษา 6 ราย

 
ระดับการศึกษาของทายาทในปี 2565
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล - - -
ประถมศึกษา 6 - 6
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 1 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 6 12
อุดมศึกษา/ปวส. 9 11 20
รวมทั้งสิ้น 24 18 42


ทายาทสำเร็จการศึกษา 6 ราย ได้แก่
 
 
1. นางสาวสุดารัตน์ ศรีบุตร
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 
2. นางสาวณัฐริกา พูลเพิ่ม
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
3. นางสาวปนัดดา สีพุฒ
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
4. นางสาวศศิวิไล ไชยวงศ์
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
5. นายชัชนนท์ ดาบุตร
ปริญญาตรี หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
6. นายรณกฤต บัวแก้ว
ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี