โครงการ

การฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร ตั้งอยู่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาทางด้านจิตใจ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล จำนวน 217 คน โดยแยกเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 179 คน เด็กฟื้นฟูยาเสพติด 38 คน

 
   
         
 
         
   
 
ในปี 2556 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท