โครงการ

ป้องกันยาเสพติด

มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในการจัดทำโครงการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 850,000 บาท
 1. สนับสนุนโครงการประกาศเกียรติคุณและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ของสำนักงาน ป.ป.ส. เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 โดยสนับสนุนเงินรางวัล 5 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ดังนี้
   
   
   
   
  ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น (ประเภทบุคคลและองค์กร)
  1. พันตำรวจเอก สุเทพ ประภากรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. พันตำรวจตรี ประมินทร์ นาตพันธ์ สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
  3. นางสาวิตรี ดาทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์
  4. นายกิตติ ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
  5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
   
   
 2. สนับสนุนกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ โครงการค่ายตะวันใหม่สดใส
  เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท