เกี่ยวกับมูลินิธิ

บทบาท ภาระกิจ

  • สร้างขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วน ให้กับครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด
  • ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์) ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  • สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมสาธารณกุศลตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน เห็นสมควร
  • ดำเนินงานบ้านตะวันใหม่