โครงการ

สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติด

การปฏิบัติงานปราปรามยาเสพติดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง จึงนับได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่เสียสละอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด

มูลนิธิฯ จึงถือเป็นนโยบายหลักในการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีเสียชีวิต มูลนิธิฯ จะมอบเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท โดยมอบแก่ทายาทโดยชอบธรรม
- กรณีบาดเจ็บ มูลนิธิฯ จะมอบเงิน : ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท

ด.ต.เฉลิมชัย เมืองซื่อ

ด.ต.ประสิทธิ์ จิวหา

ด.ต.ประสิทธิ์ ถาบุญเรือง

พ.ต.ต.คมสันต์ ติดสนิท

ร.ต.อ.ไพรัช ฟองจันทร์

ส.ต.ต.อัยรัช บุญเรือง

อส.ทพ.สวัวดิ์ ณ ชน

ทายาท พ.ต.ต.พิบูลย์ สุขุมานนท์ (บิดา)

ทายาท พ.ต.ต.พิบูลย์ สุขุมานนท์ (มารดา)

ทายาท พ.ต.ต.พิบูลย์ สุขุมานนท์ (บุตร)

ในปี 2565 มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 29 ราย ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต จำนวน 3 ราย รวม 32 ราย จากหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท