โครงการ

กิจกรรมสาธารณกุศล

มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในสังคมไทยยังมีประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอีกมากที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ผู้ประสบภัยหนาว และอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในถิ่นทุรกันดาร
 1. บริจาคผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว เด็กนักเรียน ประชาชน ทหาร และตำรวจตะเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน จำนวน 12,000 ผืน เป็นจำนวนเงิน 1,200,024 บาท

   
   
       
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  ชุมชนบ้านใหม่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  ด่านตรวจแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  โรงเรียนชาวไทยภูเขา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  วัดนันติยาราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  สภ.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
       
   
       
  หอฉันท์อนุสรณ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   
   
 2. บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 3.  
   
ในปี 2565 มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียน เด็กนักเรียน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น