เกี่ยวกับมูลินิธิ

บุคลากร

ม.ล.อารยา สิโรดม

กรรมการเหรัญญิก
ทำหน้าที่ผู้จัดการมูลนิธิ

คุณสุภาพร มามะ

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ

คุณชลลดา เพ็ชรวิภาต

ที่ปรึกษามูลนิธิ

คุณจงสิริ เลียงอนันต์

เจ้าหน้าที่การบัญชี

คุณปรียานุช มณีโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน