เกี่ยวกับมูลินิธิ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อร่วมกับภาครัฐ เอกชนและองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • เพื่อดำเนินการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในบ้านตะวันใหม่
  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด