เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

  • ให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ที่บ้านตะวันใหม่ได้สรรหาและคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
  • ประสานงานกับองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด

วิสัยทัศน์

บ้านตะวันใหม่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการประสานงานจากองค์กรทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจริญเติบโต มีการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นคนดีของสังคม โดยมีภูมิคุ้มกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามปฏิญาณบ้านตตะวันใหม่ที่ว่า “บ้านตะวันใหม่ ให้ชีวิตใหม่ เพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”