เกี่ยวกับเรา

การสรรหา คัดกรอง และการเตรียมความพร้อม

การสรรหาคัดกรองและการเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในบ้านตะวันใหม่ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน กำหนดไว้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่บ้านตะวันใหม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในรายเอียดของ คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา วิธีการสรรหา คัดกรอง และการเตรียมความพร้อมที่บ้านตะวันใหม่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  • มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ชายและหญิง
  • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง
  • เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
  • เป็นลูกกำพร้าหรือครอบครัวไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูได้
  • เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมซึ่งมีแนวโน้มจะไปใช้ยาเสพติด เช่น สูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น
 2. เกณฑ์การพิจารณา
  • มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  • มีความสมัครใจที่เข้ารับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในบ้านตะวันใหม่
  • พ่อแม่หรือผู้ปกครองยินยอม
  • การกระจายตัวของภูมลำเนาเด็กเยาวชน
  • อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด
  • มีบุคคลในครอบครัวใช้หรือติดยาเสพติด
 3. การสรรหาและคัดกรอง
  • การสรรหาและคัดกรอง หมายถึง วิธีการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีคุณสมบัติ และเป้าหมายตรงตามนโยบายและข้อกำหนดของบ้านตะวันใหม่เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. การเตรียมความพร้อม
  • การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนแรก ที่เจ้าหน้าที่บ้านตะวันใหม่จะต้องดำเนินการให้กับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตนที่ทุกคน จะต้องปฏิบัติเหมือนๆกันในฐานะสมาชิกบ้านตะวันใหม่และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปรับตัวในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ และสังคมกับเพื่อนสมาชิกและเลี้ยงโดยไม่ตกอยู่ในสภาวะอึดอัดหรือขัดข้องใจ จนเป็นสาเหตุทำให้เด็กและเยาวชนหนีออกจากบ้านตะวันใหม่ เนื่องจากยอมรับสภาพต่างๆ ภายในบ้านตะวันใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหรือสังคมใหม่ไม่ได้