เกี่ยวกับเรา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปใช้ยาเสพติดค่อนข้างสูง อายุ 7-18 ปี อันได้แก่ เด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ติดยาเสพติด เด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ได้รับโทษในเรือนจำ เด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ และเด็กกำพร้าที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น