เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาและแนวคิด

บ้านตะวันใหม่ ได้นำปรัชญาทางด้านสังคมสงเคราะห์มาประยุกต์ใช้ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยฝึกให้มีการทำงานร่วมกันมากกว่าการทำให้ มีเจ้าหน้าที่เปรียบเสมือนพ่อแม่เป็นผู้อบรมสั่งสอนและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้นำเอาแนวคิดทักษะชีวิต ( Life Skills ) มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด พร้อมทั้งให้การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับที่สูงขึ้น ตามความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองหลังจากออกจากบ้านตะวันใหม่ไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม